ด้วย Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา    (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2024 – 2025 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1) Kanazawa University Exchange Program (KUEP) และ 2) Kanazawa University Japanese Language and Culture Program โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 1. มีผลการเรียนดี 2. มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษตามเกณฑ์ที่โครงการกำหนด โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ 

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมับัติ เอกสารการสมัคร ฯลฯ ได้ที่ https://cmu.to/Tq0NC และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ตามกำหนดการดังแนบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ภาคการศึกษา

กำหนดการเสนอชื่อและส่งเอกสาร

April 2024

 29 กันยายน 2566

October 2024

30 มกราคม 2567