ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Niigata University Fall 2023 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในเอกสารด้านล่าง และส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธื คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566