ด้วย Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Spring 2023 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้  ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร กำหนดการเข้าร่วมโครงการ ฯลฯ ได้ที่ https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/ และส่งเอกสารการสมัครมายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

27 Oct 2023 Niigata บันทึก.pdf