ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา และบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด จำนวน 1 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Spring 2024 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

โครงการที่เปิดรับ ได้แก่ iExPO, OUSSEP, FrontierLab และ Maple โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครขอรับทุน JASSO หรือ OU โดยจะได้รับทุนเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/4u4Oe

นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูข้อมูลได้ตามเอกสารด้านล่าง และส่งเอกสารประกอบการสมัครมายัง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 21กันยายน 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

7 Sep 2023 Osaka บันทึก.pdf
7 Sep 2023 Osaka Application guide.pdf