ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2023 ณ Sungshin Women's University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2565