Mie University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Mie University 2024 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร และสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่เว็บไซต์ https://cmu.to/mDKQR ทั้งนี้ กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป