โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2024

 ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา) และบัณฑิตศึกษา (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2024 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โครงการที่เปิดรับ ได้แก่ iExPO, OUSSEP, FrontierLab และ Maple โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่า อาหาร ฯลฯ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดังแนบ หรือ https://cmu.to/Cc8xi 
ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

fact sheet osaka university fall 2024.pdf
application guide osaka university fall 2024.pdf
บันทึก ปชส osaka university fall 2024.pdf