ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลจีนระดับปริญญาโทแบบเต็มจำนวน (ระยะเวลา 1 ปี) ภายใต้โครงการ Youth of Excellence Scheme of China Program Chinese Government Scholarship โดย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเป็นข้าราชการ/พนักงานของรัฐ (ระดับหัวหน้า/ผู้อำนวยการ หรือเทียบเท่า) ผู้บริหาร/ผู้จัดการระดับอาวุโสของสถาบันหรือวิสาหกิจ  ผู้กำกับดูแล/ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ผู้ที่เคยฝึกงานหรือมีประสบการณ์ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
          ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/aba2b697
โดยขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 เมษายน 2567  หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อผู้ประสานงานฝ่ายการศึกษาของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย Ms. Weizhen Lin โทร. 02 245 2918 อีเมล์ jiaoyuzuth@163.com ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครรับทุนฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

หนังสือ ทุน รบ. จีน.pdf
บันทึก ทุนรบ. จีน.pdf