โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Fall 2024

 ด้วย University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) จำนวนไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Fall 2023 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น  ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดังแนบ หรือ https://cmu.to/9p2pX 

นักศึกษาที่สนใจสมัครสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามไฟลด้านล่างและส่งเอกสารประกอบการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

08 pledge for security export control.docx
07 toyama application of eligibility.xlsx
01 บันทึก Univ. of Toyama.pdf
06 toyama application form sample.pdf