ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับการประสานงานจาก Tokyo University of Foreign Studies เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Fall Exchange Program 2024 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 3 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Participation Agreement
2. Study Plan
3. Certificate of Health
4. Application Form for the JASSO Scholarship
5. Latest official academic record
6. A copy of Passport
7. ISEPTUFS CHECKLIST
8. Official Language Score
 
นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามไฟล์ด้านล่าง พร้อมทั้งส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567