ด้วย University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Shizuoka University Fall Semester 2024 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษารับผิดชอบด้วยตนเอง หมดเขตเสนอชื่อถึง University of the Ryukyus ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยรายละเอียดเอกสารการสมัครดังนี้
      (1) Application Form (Form 1-5)
      (2) Recommendation Letter
      (3) Academic transcript from the applicant’s home university
      (4) Certificate of Enrollment from the applicant’s home university
      (5) Color photograph (showing clearly the applicant’s head and shoulders,
          3cm x 4cm against a plain white, grey or blue background)
      (6) Color copy of applicant’s passport (page with personal details)
      (7) Application form of Certificate of Eligibility (COE)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567