ด้วย Toyo University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Toyo University Fall Semester 2024 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2567 - มกราคม 2568 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษารับผิดชอบด้วยตนเอง หมดเขตเสนอชื่อถึง Toyo University ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยรายละเอียดเอกสารการสมัครดังนี้
    1. Check List
    2. Application for Admission for Exchange Students
    3. Academic Reference
    4. Personal Statements
    5. Copy of Passport
    6. Official Academic Transcript and the Explanation of the
    7. Evaluation
    8. Copy of JLPT Certificate (N1, N2) OR Japanese-Language Ability Certificate
    9. Application for Certificate of Eligibility
    10. Financial Supporting Documents
    11. ID Photo data

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567