ด้วย National Chung Hsing University, Taiwan ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ แลกเปลี่ยน Fall Semester Exchange Student Program สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2567 – เดือนมกราคม 2568 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
      1. Application form
      2. Official certificate of student status
      3. Official academic transcripts
      4. Two letters of recommendation
      5. Plan of study
      6. Biography (300 to 500 words, written in Chinese or English)
      7. Certificate of proficiency in Chinese/English (optional)
      8. Supplementary materials (optional)

นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567