ด้วย National University of Singapore (NUS) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Temasek Foundation – National University of Singapore Leadership Enrichment and Regional Networking 2024 (TF-NUS LEaRN 2024) มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 19 กรกฎาคม 2567 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ (1) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 (3) มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (CEFR B1/ IELTS 6.5/ หรือเทียบเท่า) (4) มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำระดับมหาวิทยาลัยหรือชุมชน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจาก NUS เพื่อเข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าที่พักจาก Temasek Foundation และเมื่อจบโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนค่าเดินทางและครองชีพจาก Temasek Foundation จำนวน 1,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังนี้
1. Application Form
2. Copy of academic transcript
3. Copy of English language proficiency
4. Portfolio
ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2567