Saga University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ประจำภาคการศึกษา Fall 2024  โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
     (1) ผู้สมัครโครงการ SPACE-E and SPACE-SE ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ CEFR B2, TOEFL ITP 530, IELTS 5.5 (Overall), TOEFL iBT 72, TOEIC 740
      (2) ผู้สมัครโครงการ SPACE-ECON, General Exchange Student ต้องมีคะแนนภาษาญี่ปุ่นตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้: ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า N2, ระดับบัณฑิตศึกษา ไม่ต่ำกว่า N1
     (3) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)
      โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัครแต่ละโครงการ ฯลฯ ได้ที่ https://www.irdc.saga-u.ac.jp/foreignstudent/space/ 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567