Chonnam National University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2024 Exchange Program Chonnam National University  ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2024 ผู้ทีได้รับการเสนอชื่อให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. Study Plan (Free Form)
2. CV
3. Certificate of Enrollment
4. Copy of Passport
5. Transcript
6. Prove of Financial Statement
นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารด้านล่าง พร้อมส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2567