ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน STEP-YU Spring 2024 จึงขอรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 3 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้ 1. General Exchange Program (Ippan) สำหรับผู้ที่มีคะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 และ 2. Yamagata University Japan Studies Program (JSP) สำหรับผู้ที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง และมีคะแนนภาษาญี่ปุ่น JLPT ไม่ต่ำกว่า N3 หรือ มีผลคะแนน TOEIC, IELTS or CET
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้  ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://www.yamagata-u.ac.jp/en/international/programs/step-yu/ และส่งเอกสารการสมัครที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

1. Application form

2. Certificate of English/ Japanese Language Proficiency Test

3. Plan of study or research

4.  2 Recommendation letters

5. Health Examination Report

6. ID Photo

7. Application for Certificate of Eligibility

8. Academic Transcript

9. Copy of passport

10. Application Form for Residence Approval

26 Oct 2023 Yamagata guideline English.pdf
26 Oct 2023 Yamagata guideline Japanese.pdf
26 Oct 2023 Yamagata บันทึก.pdf