ด้วย Tunghai University, Taiwan ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Summer Program 2024 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 7 – 27 กรกฎาคม 2567 เพื่อเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรม การบริหารธุรกิจและสถานการณ์การเมืองของไต้หวัน โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 2,300 USD (Early Bird Rate) ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
          1. A photocopy of passport.
         2. Language proficiency certificates
         3. CV
         4. Certificate of Enrollment
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1K9Q08kBSQkNmPgczjbJXtdgqAuGEc7k8/view
และส่งเอกสารการสมัครได้ที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567