POL-ITA 2567

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OUR FACULTY ITA REPORTS

POL-ITA 2567

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
1.1 การบริหารงานและงบประมาณ
O1. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน
แผนยุทธศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ฯ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568)
O2. แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินงานตามภารกิจของคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O3. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O4. คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
คู่มือการใช้งานระบบ E -HR
คู่มือการใช้งานระบบ e-document สำหรับการเบิกพัสดุ
ขั้นตอนการยืม - คืนครุภัณฑ์คงรูป
แนวปฏิบัติการเบิกของที่ระลึกคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
คู่มือการใช้งาน e-loan
O5. คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา
ขั้นตอนการขอทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ของคณะรัฐศาสตร์ฯ
ขั้นตอนการขอลาพักเพื่อรักษาสถานภาพระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หนังสือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
ขั้นตอนการสมัครสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานวารสารระบบ Thai Jo
คู่มือการส่งบทความผ่านระบบ Thai Jo
O6. ข้อมูลสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานบริหารทั่วไป
O7. E - Service
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา (SIS POL)
ระบบสารสนเทศสำหรับค้นหาตารางสอบ (POL Exam)
ระบบแจ้งซ่อม (Traffy Fondue)
ระบบการจัดการวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ระบบการจัดการวารสารบัณฑิตพิจารณ์ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสศาสตร์
1.2 การจัดซื้อจัดจ้าง
O8. รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไฟล์ Excel)
รายงานการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไฟล์ PDF)
O9. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
O10. ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ ไตรมาส 2) (ไฟล์ Excel)
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ณ ไตรมาส 2) (ไฟล์ PDF)
O11. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไฟล์ Excel)
รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไฟล์ PDF)
1.3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O12. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O13. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O14. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2566
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา
O15. การขับเคลื่อนจริยธรรม
คำสั่งคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนด้านจริยธรรม
แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts
โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สําหรับบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส
O16. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะรัฐศาสตร์ฯ
กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของระบบ VOC
O17. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต คณะรัฐศาสตร์ฯ
O18. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O19. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริต
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
O20. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดฯ (No Gift Policy)
Faculty of Political Science and Public Administration Announcement (No Gift Policy)
O21. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy คณะรัฐศาสตร์ฯ
O22. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O23. รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O24. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O25. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
O26. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
O27. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O28. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
ผลวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O29. รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566